przejdź do treści

Statut


S T A T U T

 Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

w Szczecinie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie zwany dalej SUTW wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego jako podmiot posiadający status organizacji pożytku publicznego, i posiada osobowość prawną.

 

§ 2

SUTW działa na podstawie:

 1. Statutu, z uwzględnieniem:
a) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz.855 z późn. zm.).

b) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

§ 3

 

 1. Siedzibą SUTW jest miasto Szczecin
 2. Terenem działania SUTW jest cała Polska
 3. Dla właściwego realizowania swych celów może prowadzić działalność na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa
 4. Czas trwania SUTW jest nieokreślony.


§ 4

 

 1. Stowarzyszenie współpracuje i może należeć do organizacji międzynarodowych o podobnych celach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów   międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 2. Uchwałę o przystąpieniu do organizacji o których mowa w ust.1 bądź o wystąpieniu z nich podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów na wniosek Zarządu.


§ 5

 

 1. SUTW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac może zatrudnić pracowników lub zlecać ich wykonanie innym osobom na podstawie umów cywilnych.


§ 6

 

 1. SUTW może używać pieczęci, sztandaru, odznak, logo i emblematów określonych w przepisach szczegółowych.
 2. SUTW wydaje legitymacje członkowskie, zaświadczenia o ukończonych kursach i seminariach.

 


Rozdział II

Zakres, Cele, i Formy Działania


§ 7

 

SUTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu osób starszych.

 

§ 8

Celem SUTW jest:

 1. Prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, kulturalnej, psychicznej i fizycznej osób starszych i osób niepełnosprawnych.
 2. Aktywizacja społeczna członków SUTW.
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 4. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej i zdrowego stylu życia.
 5. Stworzenie warunków do dobrego starzenia się.
 6. Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
 7. Działalność w zakresie ochrony środowiska.
 8. Poprawa jakości życia osób starszych.
 9. Wspieranie idei wolontariatu i integracji pokoleń.
10. Włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego.
11. Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, z uwzględnieniem morskości regionu.
12. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
13. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
14. Wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego, integracji europejskiej oraz rozszerzania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, innymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą

 

Cele SUTW realizuje poprzez:

 1. Organizowanie różnego rodzaju wykładów, konferencji naukowych, seminariów, zebrań dyskusyjnych oraz spotkań z ludźmi nauki, kultury, w tym kultury morskiej, prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin.
 2. Naukę języków obcych.
 3. Rozwijanie działalności w klubach, sekcjach i zespołach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów lub samych słuchaczy, zgodnie z potrzebami SUTW.
 4. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 5. Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 6. Prowadzenie aktywnej działalności turystyczno-krajoznawczej.
 7. Wydawanie czasopisma „PRANA” oraz innych czasopism.
 8. Wydawanie zbiorów własnej twórczości.
 9. Prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych SUTW
10. Rozwijanie współpracy SUTW i wspólne podejmowanie działań wspierających inicjatywy obywatelskie z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą, z uwzględnieniem spraw morskich.

 SUTW ma prawo pobierać na finansowanie swojej działalności składki od członków oraz przyjmować darowizny także od osób nie będących członkami.

Dla realizacji swoich celów SUTW może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 6 -10 i następnych ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Rozdział III

Członkostwo


§ 9

Członkowie SUTW dzielą się na:

a - zwyczajnych

b - wspierających

c - honorowych

§ 10

 

 1. Członkiem zwyczajnym SUTW zwanym dalej słuchaczem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w wieku emerytalnym oraz rencista,, zarówno obywatel Polski, jak też cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów SUTW.
 2. Osoba staje się członkiem zwyczajnym po złożeniu pisemnej deklaracji, opłaceniu wpisowego i składki członkowskiej na aktualny rok akademicki, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu w tym zakresie jest ostateczna.
 3. W uzasadnionych przypadkach członkami mogą być osoby w wieku przedemerytalnym.
 4. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.
Maksymalna ilość członków zwyczajnych uzależniona jest od możliwości organizacyjnych i lokalowych SUTW.

 

§ 11

 

Członkiem wspierającym może zostać:

 1. Osoba fizyczna lub osoba prawna działająca przez swego przedstawiciela będącego osobą fizyczną, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej dobrowolnie ustalonej, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów SUTW określonych w § 8 i złoży pisemną deklarację członkowską.
 2. Nabycie członkostwa wspierającego następuje na mocy uchwały Zarządu.


§ 12

 

Członkiem honorowym może zostać:

 1. Osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów SUTW.
 2. Członkiem honorowym może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania.
 3. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej 10 członków SUTW, za zgodą osoby zainteresowanej.


§ 13

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 

1) uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków i prawa głosu odnośnie wszelkich podejmowanych w nim uchwał.

2) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz SUTW, udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez SUTW oraz korzystania z wszelkich innych form działalności.

3) zgłaszania Zarządowi wszelkich wniosków związanych z działalnością SUTW.

4) korzystania z pomocy i urządzeń SUTW zgodnie z regulaminem.

 

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 

1) aktywnego uczestnictwa w pracach i działalności SUTW.

2) propagowania celów i działalności SUTW w społecznościach lokalnych.

3) przestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał władz SUTW oraz innych aktów wewnętrznych.

4) regularnego opłacania składek członkowskich i wywiązywania się z innych zobowiązań.

5) przestrzegania zasad współżycia w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości koleżeńskiej.

 

§ 14

 

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Ogólnym Zebraniu Członków, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.


§ 15

 

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia z SUTW poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi.
 2. Uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków w związku z niespełnieniem kryteriów członkostwa, niewypełnianiem postanowieniem Statutu lub innych dokumentów albo działaniem na szkodę SUTW.
 3. Uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków wskutek nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, po uprzednim wezwaniu do uiszczenia.
 4. Śmierci członka będącego osobą fizyczną lub likwidacji członka będącego osobą prawną.
 5. Orzeczenia wykluczenia przez Sąd Koleżeński.
 6. Wykluczenia na wniosek Sądu Koleżeńskiego na skutek pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
 7. Pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.


§ 16

 1. O zamiarze skreślenia z listy członków oraz jej przyczynach Zarząd poinformuje danego członka SUTW na piśmie, co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym podjęciem uchwały, dając mu możliwość pisemnego lub ustnego odniesienia się do sprawy.
 2. Członek SUTW skreślony z listy członków ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały o skreśleniu z listy członków.
 3. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 4. Od momentu wniesienia odwołania do momentu rozpatrzenia sprawy przez Walne Zebranie Członków – członek zostaje zawieszony w swoich prawach.


Rozdział IV

Władze SUTW

§ 17

Władzami Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku są:

 1.Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński


§ 18

 

 1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata, z tym że mandat władz wybieralnych kończy się z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrachunkowy.
 2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków chyba, że Statut stanowi w określonych kwestiach inaczej.
 3. W przypadku równej ilości głosów przy podejmowaniu uchwał decyduje głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków pod warunkiem, że zostali prawidłowo powiadomieni, chyba że Statut stanowi inaczej w określonych kwestiach.
 5. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem uchwał dotyczących kwestii osobowych, które zapadają w głosowaniu tajnym.
 6. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów SUTW następuje niezwłocznie po dokonaniu wyboru.
 7.Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zawieszają swoje funkcje pełnione w Zespołach, Klubach, Sekcjach na czas kadencji.
 8. W razie ustąpienia członka władzy w czasie trwania kadencji, władza ma prawo dokooptowania innego członka z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 9. Mandat członka władz SUTW wygasa z upływem kadencji w razie:
           1. rezygnacji z mandatu
            2. ustania członkostwa SUTW
            3. odwołania
            4. śmierci

§ 19

Walne Zebranie Członków

 

 1. Najwyższą władzą SUTW jest Walne Zebranie Członków zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo- wyborcze.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd:

      - z jego własnej inicjatywy,
      - na wniosek Komisji Rewizyjnej,
      - na pisemny wniosek co najmniej 1/8 członków SUTW
w terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku.

 1. O porządku i terminie Walnego Zebrania Członków zawiadamia się członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, informacje w programie zajęć, na stronie internetowej, podając jego termin i miejsce obrad.

 2. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie zwyczajni SUTW.

 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 4.Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje każdorazowo wybierane Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.


§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie ogólnych kierunków działalności SUTW.
 2. Uchwalanie zasad działalności programowej i finansowej.
 3. Wybór i odwołanie Członków Zarządu.
 4. Udzielanie absolutorium Członkom Zarządu.
 5. Wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 6. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych SUTW.
 7. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 8. Udzielanie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 9. Uchwalanie zmian w Statucie.
10. Podejmowanie ostatecznej decyzji o wykluczeniu członka SUTW.
11. Ustalanie wysokości opłaty wpisowej dla nowych członków.
12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu SUTW.
13. Podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego SUTW.
14. Uchwalanie regulaminu Sądu Koleżeńskiego.
15. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków SUTW.
16. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.


§ 21

 

 1. Zmiana Statutu oraz odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego przed upływem kadencji wymaga większości 51% głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków uprawnionych do głosowania.
 2. Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad i sekretarz.


§ 22

Zarząd

 

Zarząd jest organem zarządzająco—wykonawczym SUTW.

 1. Zarząd SUTW wybierany jest przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd składa się z 7-15 osób.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 4. Zarząd nowo wybrany na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezydium w skład, którego wchodzą: prezes, 2-ch lub 3-ch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i 2-ch członków.


§ 23

 1. Prezydium Zarządu kieruje działalnością SUTW w okresie między posiedzeniami Zarządu, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.
 2. Posiedzenie Prezydium Zarządu odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 3. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.


§ 24

 1. Jeżeli Zarząd ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 1/3 Walne Zebranie Członków dokonuje nowego wyboru Zarządu.
 2. Nowi członkowie Zarządu podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie Członków.
 3. Kadencja nowych członków Zarządu kończy się z upływem kadencji pozostałych członków.
 4. W przypadku gdy ze stanowiska ustępuje prezes Zarządu, Zarząd dokonuje nowego wyboru spośród obecnych członków Zarządu.
 5. Do reprezentowania SUTW, do ważności oświadczeń woli, pism i podpisywania dokumentów w obrocie prawnym i obowiązków majątkowych SUTW wymagane są  podpisy   dwóch członków Zarządu:
  *prezesa lub wiceprezesa
   *sekretarza lub skarbnika.


§ 25

 Do zakresu działania Zarządu SUTW należy:

 1. Kierowanie działalnością SUTW.
 2. Reprezentowanie SUTW na zewnątrz.
 3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 4. Realizowanie uchwał Ogólnego Zebrania Członków.
 5. Ustalanie planów działalności i budżetu SUTW oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania w celu przedłożenia na Walnym Zebraniu Członków.
 6. Podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych, wspierających SUTW oraz o wygaśnięciu członkostwa.
 7. Podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków z godnie z § 15 Statutu
 8. Decydowanie w sprawie powoływania i rozwiązywania Zespołów, Sekcji, Klubów oraz nadzorowanie ich działalności.
 9. Powoływanie Rady Naukowo-Programowej i Rady Turystyki.
10. Powoływanie biura-sekretariatu SUTW i ustalanie zakresu jego działalności oraz nadzór nad pracą.
11. Zatrudnianie pracowników oraz osób na podstawie umów cywilnoprawnych.
12. Sprawowanie zarządu nad majątkiem SUTW.
13. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
14. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych SUTW.
15. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
16. Zatwierdzanie projektów dotyczących dotacji.
17. Udzielanie Komisji Rewizyjnej w uzgodnionym terminie wyjaśnień dotyczących zaleceń pokontrolnych.


§ 26

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu.
 3. Posiedzenia są protokołowane i podpisuje je prezes i sekretarz Zarządu.


§ 27

 Komisja Rewizyjna

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym SUTW 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym od innych organów i nie podlega w zakresie kontroli wewnętrznej i nadzoru żadnemu innemu organowi SUTW.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnego ze Statutem.
 4. Dla sprawowania efektywnej kontroli Komisja Rewizyjna obraduje nie rzadziej niż raz w kwartale.


§ 28

 

 1.Członkowie Komisji Rewizyjnej SUTW nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach SUTW.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 3. Każdy członek Komisji Rewizyjnej składa oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa w p-ktach 1 i 2 (zgodnie z treścią art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).


§ 29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzenie minimum raz w roku przed zwyczajnym Walnym Zebraniem Członków kontroli merytorycznej i finansowej całokształtu działalności statutowej SUTW w tym  kontrola opłacania składek członkowskich.
 2. Przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych.
 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi.
 4.Przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu, któremu kończy się kadencja i przedłożenie protokołu z kontroli na Walnym Zebraniu Członków zwołanemu w celu udzielenia członkom tego Zarządu absolutorium.
 5. Składanie rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej na zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
 6. Składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.


§ 30

 

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, na zaproszenie Zarządu.


§ 31

 

Sąd Koleżeński

 

  1. Sąd Koleżeński składa się z 3 - 5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
 2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 51% członków.


§ 32

 Do zakresu Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków SUTW dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz SUTW oraz innych sporów powstałych na tle działalności SUTW.
 2. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 3. przedstawienie Zarządowi oraz Walnemu Zebraniu Członków wniosków w sprawach wynikających z działalności Sądu Koleżeńskiego.


§ 33

 

Zakres działania Sądu Koleżeńskiego:

 1. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu zgodnego ze Statutem.
 2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

a) upomnienie

b) zawieszenie w prawach członka SUTW na okres jednego roku,

c) wykluczenie

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie do 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.


Rozdział V

Majątek SUTW

§ 34

Majątek SUTW mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Źródłami majątku SUTW są:
Wpisowe i składki członkowskie
Dochody z prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
Darowizny, spadki i zapisy, zbiórki publiczne, loterie, aukcje oraz z ofiarności publicznej,
Dotacje, subwencje.
Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu SUTW,
Dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
Dochody z wszelkich innych dozwolonych prawem źródeł.
Z przekazania 1% podatku dochodowego należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego jakim jest tutejszy SUTW.


§ 35

 

Wszelkie środki pieniężne muszą być przechowywane na koncie bankowym oraz w kasie SUTW prowadzonej przez kasjera. W kasie może być utworzone pogotowie kasowe uchwalone uchwałą przez Zarząd.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku SUTW podejmuje Zarząd.
Koszty związane z działalnością statutową, ponoszone przez członków SUTW mogą być refundowane.
Zasady i sposób refundacji środków finansowych określony jest przez Zarząd.


§ 36

 

Majątek SUTW nie może być:

Przeznaczony na udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tyt. przysposobienia lub kurateli (zwane dalej „osoby bliskie”).
Przekazywany na rzecz członków SUTW, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub ich pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego.
Przeznaczony na zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


§ 37

 

SUTW prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie SUTW

§ 38

 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków.
Rozwiązanie SUTW następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków przy kwalifikowanej większości głosów 2/3 przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych.
W przypadku rozwiązania SUTW Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.
Członkami Komisji Likwidacyjnej będzie ostatni Zarząd pełniący swoje funkcje przed podjęciem uchwały o likwidacji.
Majątek rozwiązanego SUTW przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków.
Koszty likwidacji pokrywa się z majątku SUTW.


Rozdział VII

Przepisy końcowe


§ 39

 

Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

Statut z czerwca 1996 r. z poprawkami:

- z dnia 19.03.2001 r.
- z dnia 22.11.2004 r.
- z dnia 18.06.2012 r.
- z dnia 27.09.2013 r.
- z dnia 08.10.2014 r.powrót na poprzednią stronę