przejdź do treści

Rekrutacja


Rekrutacja

 

ZAPISY do SUTW na rok ak. 2022/2023, przedłużenie członkostwa 
poniedziałek - czwartek w godz. 10.00 - 12.30  
w siedzibie SUTW Al.Papieża Jana  Pawła  II 17/3  tel. 91 812 39 75  
Przedłużanie członkostwa możliwe również przelewem na rachunek bankowy SUTW
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 09 1750 0012 0000 0000 3896 1446

 

Informacja dla kandydatów
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie działa na podstawie Statutu SUTW w Szczecinie.
Pracą kieruje Zarząd Stowarzyszenia a Rada Programowa , złożona z pracowników naukowo-dydaktycznych, pełni rolę doradczą w sprawach naukowych i oświatowych.

Słuchaczem SUTW może zostać osoba fizyczna która:
1. posiada status emeryta, rencisty oraz otrzymuje świadczenie przedemerytalne,
2. pragnie pogłębić swoją wiedzę , zdobyć nowe umiejętności i doskonalić już posiadane,
3. chce nawiązywać nowe ciekawe znajomości z osobami o podobnych zainteresowaniach,
4. pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Uniwersytetu.

Członkowie Stowarzyszenia są odpowiedzialni za jego sprawne funkcjonowanie oraz dobrą atmosferę podczas spotkań. Zobowiązani są również do aktywnego uczestnictwa w realizacji programu, dbać o godne i dobre imię Uniwersytetu.

Zapisując się do SUTW należy :
1. przedłożyć:
* dowód osobisty /do wglądu/
* zdjęcie do legitymacji,
* kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności /o ile dana osoba je posiada/,
* deklarację przystąpienia do SUTW,
2
. opłacić roczną składkę /w dniu zapisu/ w wysokości 170,00 zł. w tym:
* wpisowe - 50 zł. /jednorazowo przy zapisie/
* składka członkowska - 110 zł.
* fundusz remontowy - 10 zł.

Przedłużając członkostwo w SUTW należy :
1. opłacić roczną składkę w wysokości 120 zł. w tym :
* składka członkowska - 110 zł.
* fundusz remontowy - 10 zł.
2. wpłaty można dokonać:
* w kasie SUTW,
* przelewem na nr konta 
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.  09 1750  0012 0000 0000 3896 1446

Ulgowe składki członkowskie :
1. dla słuchaczy, którzy do dnia 30 września każdego roku ukończą :
* 80 lat - roczna składka wynosi 65 zł. / składka członkowska 55 zł. + 10 zł. fundusz
remontowy/,
2. dla małżeństw :
* jedno z małżonków opłaca roczną składkę w wysokości 120 zł.
* drugie z małżonków opłaca roczną składkę w wysokości 65 zł.

Organizacja pracy :
1. Rok akademicki rozpoczyna się w październiku a kończy w czerwcu.
2. Ważna legitymacja członkowska SUTW upoważnia do uczestnictwa w wykładach oraz
zajęciach w zespołach zainteresowań.
3. Wykłady oraz zajęcia w zespołach odbywają się w siedzibie SUTW lub innym wskazanym miejscu.
4. Każdy zespół ma swojego kierownika, który jest w bezpośrednim kontakcie z Zarządem SUTW.
5. Słuchacz może brać udział w dodatkowych płatnych kołach zainteresowań takich jak :
* lektoraty języków obcych,
* kurs obsługi komputera,
* zajęcia taneczne,
* gimnastyka na sali lub w basenie,
* Tai-chi, Ql- GONG.
6. Opłaty za udział w płatnych kołach pobierane są jednorazowo przed ich rozpoczęciem.
7. Słuchacz ma prawo uczestniczyć odpłatnie w :
* turnusach rehabilitacyjnych i wypoczynkowych,
* wycieczkach.
8. Terminy zapisów do SUTW ustala i ogłasza zarząd.

  OoO

18.03.2015


powrót na poprzednią stronę